Vanillicon

A fun take on identicons.
200x200 pixel vanillicon.
200x200
100x100 pixel vanillicon.
100x100
50x50 pixel vanillicon.
50x50